Política de privacitat

Introducció

Aquesta Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD i Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està demanant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que us assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades Geo Portals, S.L. – Lameva.com, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació amb els fitxers/tractaments identificats en aquesta política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Responsable del Tractament: Geo Portals, S.L. – Lameva.com

Adreça postal: Avd. Del Pessebre 58, 2-3 AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb linteressat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera amb incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb les següents aspectes.

Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides a les clàusules informatives incorporades a cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb la finalitat exclusiva de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, el servei, el formulari o el sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, Geo Portals, S.L. – Lameva.com obté consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat als diferents sistemes de recollida d’informació.

Això no obstant, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en què s’empara Geo Portals, S.L. – Lameva.com és l’existència d’una llei o una norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, Geo Portals, S.L. – Lameva.com no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, llevat de les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i més tard d’aquí a un mes.

Terminis de conservació

La informació demanada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació .

Dades de navegació.

Pel que fa a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats.

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de Geo Portals, S.L. – Lameva.com.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les vostres pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els supòsits següents:
  • Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides
  • Quan el titular dels mateixos retiri el consentiment
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament
  • Quan s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base del que disposa l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un tractament determinat basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels supòsits següents:
  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar-ne l’exactitud.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per a les finalitats per a les quals van ser recollides, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan linteressat shagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de lempresa prevalen sobre els de linteressat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a Geo Portals, S.L. – lameva.com, mitjançant escrit, tramès a la següent adreça: lameva @ lameva.com indicant a la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit Geo Portals, S.L. – Lameva.com atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Geo Portals, S.L. – Lameva.com són aquelles requerides, de conformitat amb allò establert a l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, Geo Portals, S.L. – Lameva.com, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, Geo Portals, S.L. – Lameva.com té implementats els mecanismes suficients per a:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.